در مصاحبه با تیک اسپورت/ حرف های جنجالی مسی در مورد بازگشت به آرژانتین
دیگران می خوانند
X