او نباید به سکوها توجه کند/ موسوی باید بماند و ما از او حمایت می‌کنیم
دیگران می خوانند
X