دلیل نسبتا موجه دایی برای ادامه لجبازی با پرسپولیس
دیگران می خوانند
X