گل من مقابل پرسپولیس به دردمان نخورد/ جیمی جامپ از آشنایانم بود
دیگران می خوانند
X