رویارویی شفر و پورموسوی روز قبل از نبرد
دیگران می خوانند
X