مصدومیت گلزن تیم پیکان از ناحیه دندان
دیگران می خوانند
X