از تاخیر 45 دقیقه ای وزیر ورزش تا غیبت حدادی در این مراسم
دیگران می خوانند
X