این است علی دایی؛ بدون ژست و ادا
دیگران می خوانند
X