موکول شدن تصمیم‌گیری در مورد اوزان به جلسه هیئت رئیسه
دیگران می خوانند
X