وچرنی‌:بازگشت به سرزمین بخت و اقبال؛ زلاتکو تیمی جدید پیداکرد