پرسپولیس خانه اول و آخر من است / در اروپا دور همه چیز را خط کشیده ام
دیگران می خوانند
X