در ایران نژادپرستی منفی اتفاق می افتد / استقلال به ثبات رسیده است
دیگران می خوانند
X