در ایران نژادپرستی منفی اتفاق می افتد / استقلال به ثبات رسیده است