پنج ماه گذشت، وعده منصوریان عملی نشد؛ همه اش فیلم است؟