در مصاحبه با راک 1/ چراغ سبز دستیار انریکه برای سرمربیگری بارسلونا